ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542  ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานด้านกิจการนักศึกษาของ
สถาบัน
สำนักกิจการนักศึกษาเดิมเป็นฝ่ายปกครอง  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักกิจการนักศึกษา
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ปรับปรุงโครง
สร้างการบริหารงานในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองกิจการนักศกึษาเมื่อ พ.ศ.
2548 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพัฒนานักศึกษา”  ภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานอธิการบดี
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา  (Philosophy) เก่ง ดี มีบุคลิกภาพ และมีความสุข

พันธกิจ  (Mission) กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินภารกิจต่อไปนี้เพื่อให้บัณฑิตเป็นคน เก่ง และมี
บุคลิกภาพดี เป็นที่ยอมรับของสังคม
1. จัดกิจกรรมและปัจจัยที่ส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านจริยธรรม ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
2. จัดให้สวัสดิการที่จำเป็นและสวัสดิการที่นักศึกษาพึงได้รับการบริการ
3. จัดให้มีข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่เป็นปัจจุบัน
4. จัดให้มีการประเมินผลตามระเบียบสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
ความประพฤติและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นบัณฑิตเป็นคนเก่ง คนดี และมีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

วัตถุประสงค์ (Opjective) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มีคุณธรรม และมีบุคลิกภาพที่ดี
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม Next Page .

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>